Maya角色动画绑定基础入门

zhangly 2021-06-20 09:05:11
Categories: > > Tags:

创建骨骼时设置缩放比例等同

1.png

按住d键单独调整骨骼

2.png

创建骨骼的轴向设置

如果勾选,则是世界坐标轴

3.png

显示轴向

4.png
5.png

调整轴向方向

需要maya版本2018update2以上

6.png

创建ik控制

7.png
如果要创建rk手柄,在创建设置选择

8.png
9.png
用这个属性值来控制旋转

绑定蒙皮

先选择root骨骼,再选择模型。

10.png

查看每个点的权重值

11.png

画笔绘制权重

12.png

驱动关键帧

13.png
14.png

目标约束

一般模拟眼球

15.png

极向量约束

16.png

镜像骨骼

17.png

修改显示的尺寸(骨骼,IK,FK)

18.png

控制器规范